Session Logo
Hvad er erhvervscoaching?

Hvad er erhvervscoaching?

I denne artikel giver vi dig indsigt i, hvad erhvervscoaching er, begrebets etymologi og coachings historie. Vi hjælper dig også med at forstå de vigtigste forskelle mellem undervisning, mentoring, rådgivning, life-coaching og erhvervscoaching.

Clarissa Corneliussen | February 14th, 2021

I denne artikel giver vi dig et indblik i, hvad erhvervscoaching er, etymologien bag og lidt om coachingens historie. Vi vil også give et overblik over forskellen mellem undervisning, mentor-ordninger, konsultation og rådgivning - og forskellen på life- og erhvervscoaching.

Hos Session har vi som mål at demokratisere coaching og gøre coaching tilgængeligt for alle. Men hvad er det egentlig, vi forsøger at demokratisere? Hvad er erhvervscoaching for noget?

I denne artikel tager vi et kig på etymologien bag ordet coaching, før vi diskuterer hvad erhvervscoaching indbefatter. Vi dykker ned i de coaching-ydelser (inklusiv life- og erhvervscoaching-ydelser), der findes og udbydes, og kommer med råd til, hvad man bør vælge, når det handler om at udvikle folk i moderne organisationer og hjælpe dem med at lære, udvikle sig, trives og opnå forretningskritiske resultater i moderne organisationer.

Etymologien bag ordet "coach"

Etymologien bag ordet "coach" viser os, at ordet første gang optræder som et andet ord for “bus”  omkring 1550. Det blev brugt om en karet i Ungarn (Kocsi), der kunne bringe dig fra ét sted til et andet.

Senere, dvs. omkring 1866, anvendtes ordet til beskrive passagervogne i tog, og i 1949, begyndte ordet at blive brugt om "økonomi- eller turistklasse" på fly, busser eller tog  - eller som navnet på en bus, der transporterer en gruppe af mennesker over en længere distance.

Omkring 1830 anvendtes ordet som slang for en privatunderviser på Universitet i Oxford, der som en "karet" ledte den studerende hen mod eksamen. Her begynder ordet "coaching" at blive associeret med undervisning og det at gøre folk klogere og bedre til noget. Senere – og her taler vi ca. 1861 – begyndte ordet at optræde i forbindelse med udviklingen af sportsfolk, hvor en coach altså var en, der hjalp sportsmanden med at blive bedre og klar til at levere, når det virkelig gjaldt.

I dag ser man sports-, uddannelses- og datings coaches, life-coaches, og ja, altså også erhvervs-coaches.

Uanset i hvilket fora coaching foregår, er der tale om en rejse, hvor individer ledes gennem et lærings- og udviklingsforløb, der tager dem fra der, hvor de er, til der, hvor de kunne eller ønsker at være.

Erhvervscoaching: Historien om Bill Campbell

Eric Schmidts, Jonathan Rosenberg og Alan Eagles "The Trillion-dollar Coach" er af højeste relevans for denne artikels emne. I bogen roses Bill Campbell og beskrives som en coach, der hjælper nogle af Silicon Valley's mest prominente virksomheder. Han er et godt eksempel på en coach, hvis subtile hjælp er helt uvurderlig.

På bogens bagside finder man en perfekt beskrivelse af, hvad business coaching er for en størrelse:

"Hos Google gjorde Eric Schmidt, Jonathan Rosenberg og Alan Eagle en interessant erfaring, da de så, hvordan Bill etablerede tillidsbaserede relationer, fik medarbejdere til at vokse, injicerede mod, lagde vægt på operationel udmærkelse og identificerede de spændinger, der vil opstå i et miljø, hvor tingene går hurtigt. Resultatet er et regulært blueprint for ledere, der tænker fremad, og managers, som ønsker at hjælpe med at opbygge teams og virksomheder, der performer bedre og skaber stor fremdrift."

I passagen fremhæves nogle af de kvaliteter, der karakteriserer en god coach – evnen til gennem sparring at skabe tillid, bane vejen for personlig udvikling og fostre mod. Samtidig skal en coach også kunne hjælpe medarbejdere med at skabe forandring og navigere i hurtigtvoksende miljøer og miljøer, der er i konstant forandring, og løse de konflikter, der unægteligt vil opstå undervejs.

Hvordan definerer International Coaching Federation coaching?

"ICF definerer coaching som etableringen af et partnerskab med en kunde med henblik på en tankevækkende og kreativ proces, der har til formål at maksimere den enkeltes personlige eller professionelle potentiale."

Denne definition indfanger alle typer af coaching (f.eks. life coaching, business coaching og executive coaching) såvel som en række forskellige metoder – kognitiv-, løsningsfokuseret-, systemisk- og narrativ coaching.

Fælles for alle coaches er, at de har en evne til at designe en proces, også kaldet en coaching journey, der hjælper kunden med at tage en række af de skridt, man må ud på, på vejen til success, på en meningsfuld og struktureret måde. Den omtalte journey faciliteres af coachens evne til at stille tankevækkende, relevante spørgsmål, der præsenterer muligheder for personlig eller professionel udvikling.

Kunsten at være en ‘Spørge Jørgen’

En hjørnesten i coaching-uddannelsen er at lære at stille engagerende, udforskende og udfordrende spørgsmål, der falder på den rette tid og det rette sted. Formålet er på empatisk vis at få kunden til at tage et nyt kig på de situationer, som de selv – eller andre – står i og at hjælpe dem igennem en transformationsproces.

Coachen giver kunden den selvtillid, der skal til, for at denne kan tænke selv, finde kreative løsninger og svar på problemer og spørgsmål.

De gør kunden i stand til at træffe modige og velinformerede beslutninger, der former deres fremtid. At finde de spørgsmål, der sætter tankerne i gang, kræver mange års træning og erfaring. Og selvom nogle coaches må agere skydeskive for morsomheder, gælder det stadig, at man aldrig må undervurdere den kraft, der ligger i at blive præsenteret for det rette spørgsmål på det rette tidspunkt.

En coach hjælper folk med at tænke selv, at træffe deres egne, velinformerede beslutninger og at finde nye strategiske og bæredygtige måder at handle på.

Forbes kender også de tankevækkende spørgsmåls kraft. Som journalister har de om nogen en forståelse for, hvad spørgsmål kan afsløre, og de har interviewet nogle af de fremmeste business coaches for at finde ud af, hvilke spørgsmål, der virkelig har pondus:

 • Hvad forhindrer dig i at nå dit mål?
 • Hvad gør du, der holder dig fra at opnå dit mål?
 • Hvad vil du gerne og hvordan kan du få det til at ske?
 • Hvad sker der, hvis du ikke tager dette skridt?
 • Hvad er det vi ikke ser, her?
 • Hvad tænker og føler du?
 • Hvordan vil verden se ud, når du først har opnået succes?

Men coaching handler ikke kun om at stille spørgsmål. Gennem et forløb kan coachen komme med råd, hvis denne fornemmer, at kunden kunne have brug for et vink. Coachen kan også opfordre dem til at få konkret træning og uddannelse på områder, hvor de synes at mangle viden, indsigt eller reel erfaring. Det baner vejen for et sikkert miljø og muligheden for at vokse på helt nye måder.

Definition af erhvervscoaching

Erhvervs-coaching eller corporate-coaching har til formål at hjælpe ledere og medarbejdere med at udvikle deres skill set, mindset og adfærd, således at de stemmer overens med deres organisations behov. Når alt kommer til er det formål med at fremtidssikre medarbejdere og udruste dem med de fornødne skills til at sikre vækst på trods af tidens omskiftelighed.

"Erhvervscoaching er kunsten at hjælpe ledere og medarbejdere med at vokse, trives og trække deres forretning i en mere ønskværdig, effektiv og bæredygtig retning."

En erhvervscoach fokuserer på at hjælpe deres kunde vokse på områder, der gør det muligt at realisere håndfaste og forretningskritiske mål. Dette fokus tvinger coachen og kunden til at finde frem til de mål der, når de nås, samtidig løfter hele den organisation, kunden er en del af (og altså ikke bare kunden).

Det er netop her, at forskellen mellem business coaching og life coaching, hvor fokus alene er på kundens udvikling, udkrystalliseres.

Erhvervscoachens kompetencer

For at kun indfri business coachingens løfter, må coachen have enestående forretningsforståelse og -sans, hvilket vil sige en "hurtig- og skarphed i forståelsen og håndteringen af en forretningssituation på en måde, der sandsynligvis resulterer i et godt udfald."

Blandt de hyppigst forekommende kompetencer i erhvervscoaching finder man bl.a.:

 • Forståelse for en organisations politiske dynamikker;
 • Velbevandret i ledelsen af og arbejdet i moderne organisationer;
 • Musikalitet i forhold forretningsjargon og organisationsstrukturer;
 • Evnen til at kunne påpege og lede i forhold til strategiske anliggender, fremtidens trends og hvordan individer og organisationer positionerer sig i markedet;
 • Udvikling af scenarier, der er skræddersyet til kundens virkelighed, og som sætter fremtiden for deres fødder;
 • Evnen til at fremsætte realistiske, håndfaste og applicerbare fordele, der sikrer en solid ROI.

Erhvervscoachen giver kunden det skub, der skal til for at afprøve den nye adfærd, de har fået skitseret, således at det lærte ikke bare forbliver i klasselokalet så at sige men bliver relevant og valideret i en rigtig forretningskontekst. Det giver arbejdspladsen håndfaste og applicerbare fordele. Det sikrer at både medarbejdere og organisationen oplever et solidt afkast på deres investering.

Definition af Life Coaching

Kollektivt set har vi fået en endnu større forkærlighed for vedvarende selvudvikling end den, der f.eks. gjorde sig gældende seneste årti. Det har udmalet en ny fremtid for coachingen, men samtidig har den også gjort det sværere at afgøre, hvem man skal henvende sig til hvornår. Melder behovet for råd og vejledning sig, må vi ofte spørge os selv "er life coaches og forretning coaches det samme? Hvis ikke, hvad er så forskellen? Hvilken type coach har jeg behov for?"

Life coaching, som mange finder stor værdi i, er noget andet end erhvervscoaching. Life coaching fokuserer på selvet. Det er life coachens opgave at anlægge en holistisk tilgang i forhold til at få folks tilværelse tilbage på rette spor. Det lader sig gøre gennem en brobygning over de huller, der er opstået, mellem individets aspirationer, værdier, behov og mål.

Coachen forsøger at danne sig en forståelse for individets personlige liv, inklusiv forhold, vaner, omstændigheder, arbejde, og muligheder. Når denne forståelse er i hus, hjælper coachen kunden med at navigere udenom de bump, der er i vejen, og med at sætte nye mål og designe strategier, der hjælper kunden med at realisere sit potentiale.

Det er ikke altid, fordi kæden er hoppet af, at man tager kontakt til en life coach, men de fleste henvender sig dog til en coach, når de kan se, at tingene ikke går deres vej eller de måske er på vej ind i nedadgående spiral. Life coaches kommer med et friskt, nyt perspektiv og har erfaring med at løse personlige problemer og udfordringer og se lys i tilsyneladende mørke.

Det kan betyde, at man skal genfinde sin selvtillid, gøre op med noget, man frygter, få styr på sine finanser eller simpelthen blive tæt med familie og venner igen. Life coaches udvisker den diskrepans et individ føler mellem nuværende og ønsket livstilfredshed. Tony Robbins betragtes af mange som klodens fremmeste life coach.

Forskellen mellem erhvervscoaching og life coaching

Som det nok er blevet klart, så deler erhvervscoaches og life coaches en række færdigheder. De er gode til at skabe tillid, til at vurdere og løse problemer, til at lægge de sten, vejen til succes består af. Men når alt kommer til alt, har de forskellige intentioner og fokus.

Life coaching fokuserer internt på individet så at sige. Hvad betyder noget for dette i dets liv holistisk set? Hvad er det, bakser det med og hvad er det, der forhindrer det i at være glad og tilfreds?

Erhvervscoaching kan også forsøge at finde svar på disse spørgsmål forudsat at det også er relevant for virksomheden. Business coaching er den proces, der styrer en medarbejder, manager eller senior executive mod klarhed, mulighed og målbar forretnings-ROI, og samtidig søger at korrigere forhold, der står i vejen for den bedst mulige performance. Det kan ske gennem en adressering og overvindelse af personlige problemer, manglende færdigheder og andre forhold, der giver anledning til gnidninger mellem medarbejderen og organisationens succes.

Coaching er mangt og meget, men det er ikke: undervisning, en mentorordning eller konsulentvirksomhed

Grænsen mellem konsulenten, underviseren og mentoren og det at være coach er hårfin. Hvis der er tale om en rolle, der har fokus på at besvare spørgsmål og dele ekspertviden, er der tale om konsulentvirksomhed, undervisning eller en art mentorordning. Her styrer eksperten helt og holdent slagets gang, og det gør disse discipliner noget anderledes end coaching.

Coachingen derimod har mindre fokus på at tage kontrol og besvare spørgsmål og er mere interesseret i at give de folk, den hjælper de redskaber, de har brug for. Det kan nok bedst illustreres med et diagram:

Illustration af at coaching har mindre fokus på at tage kontrol og besvare spørgsmål og mere handler om at stille de rigtige spørgsmål så redskaberne og svarene kommer af sig selv.

Sammenfatning

Borgere og virksomheder i det 21. århundrede bombarderes med muligheder for at forfølge mål og forbedre dem selv og vores samfund. Som årene går og vi gennemløber livets bane eller som vores virksomheder vokser, kan en guidende og erfaren hånd være forskellen på en rejse, vi blot må overleve, eller en, vi trives med. En coach kan hjælpe dig med at sikre de færdigheder, der skal til for, at du kan opnå endnu større succes og hjælpe dig med at få din forretning til at blomstre og modnes på en bæredygtig vis.

Det gælder i livet, det gælder i vores karriere og det gælder forretning generelt: Ingen når i mål alene. Med en erhvervscoach ved din side, der hjælper dig, giver dig det nødvendige skub og guider dig, når du har behov for det, udglattes vejenes bump og vejen mod dine mål bliver lettere at navigere og lidt smukkere. Hos Session er vi klar til at hjælpe dig og dine kollegaer. Tag endelig fat i os og hør, hvad vi kan gøre for dig og din organisation.

Enjoyed the article?
Share:

Meet the Author

Clarissa Corneliussen

Clarissa Corneliussen

Licensed Business Psychologist, Leadership Consultant and Facilitator, Compassion Consulting

Licensed Business Psychologist, Leadership Consultant and Facilitator, Compassion Consulting, Denmark

Ready to get started?Put your learnings to work.