Session Logo
Hvad er erhvervscoaching?

Hvad er erhvervscoaching?

I denne artikel giver vi dig indsigt i, hvad erhvervscoaching er, begrebets etymologi og coachings historie. Vi hjælper dig også med at forstå de vigtigste forskelle mellem undervisning, mentoring, rådgivning, life-coaching og erhvervscoaching.

Clarissa Corneliussen |

Hos Session har vi som mål at demokratisere coaching og gøre coaching tilgængeligt for alle. Men hvad er det egentlig, vi forsøger at demokratisere? Hvad er erhvervscoaching for noget?

I denne artikel giver vi dig et indblik i, hvad erhvervscoaching er, etymologien bag og lidt om coachingens historie. Vi vil også give et overblik over forskellen mellem undervisning, mentor-ordninger, konsultation og rådgivning - og forskellen på forskellige former for coaching, bl.a. forskellen på life- og erhvervscoaching. Formålet er, at give dig indsigt i, hvad der er vigtigt i forhold til coaching af mennesker i erhvervslivet og i organisatoriske kontekster.

Etymologien bag ordet "coach"

Hvis man ser nærmere på etymologien bag ordet "coach" viser det sig, at ordet første gang optræder som et andet ord for “bus” (omkring 1550). Det blev brugt om en karet i Ungarn (Kocsi), der kunne bringe en person fra ét sted til et andet.

Senere (omkring 1866) anvendtes ordet til beskrive passagervogne i tog, og i 1949 begyndte ordet at blive brugt om "økonomi- eller turistklasse" på fly, busser eller tog - eller som navnet på en transportform, der transporterer en gruppe af mennesker fra et sted til et andet.

Omkring 1830 begyndte ordet coach at optræde som slang for en privatunderviser på Universitetet i Oxford. “Coachen” ledte den studerende hen mod eksamen. Her begynder ordet "coaching" altså at blive associeret med undervisning og det at gøre folk klogere og bedre til noget. Senere – og her taler vi ca. 1861 – begynder ordet at optræde i forbindelse med udviklingen af sportsfolk, hvor en coach er en, der hjælper sportsfolk med at blive bedre og klar til at levere, når det virkelig gælder.

I dag ser man sports-, uddannelses- og datings coaches, life-coaches, og ja, altså også erhvervs-coaches.

Uanset under hvilke forhold coachingen foregår, så er der tale om et forløb, hvor mennesker ledes gennem en lærings- og udviklingsrejse, der tager dem fra der, hvor de er, til der, hvor de kunne være - eller ønsker at være.

Erhvervscoaching: Historien om Bill Campbell

I bogen "The Trillion-dollar Coach" fortælles om Bill Campbell, en coach der har hjulpet nogle af Silicon Valley's mest prominente ledere og virksomheder til succes. Bill Campbell er et godt eksempel på en coach, der på bedste vis har hjulpet mennesker i erhvervslivet - samt deres forretninger - til succes. På bogens bagside står der følgende:

"Hos Google gjorde Eric Schmidt, Jonathan Rosenberg og Alan Eagle (bogens forfattere) en interessant erfaring, da de så, hvordan Bill - gennem etableringen af tillidsbaserede relationer og coaching - fik medarbejdere til at vokse, bevæge sig ud af deres comfort-zone, være modige og personligt udvikle sig, så de bedre var i stand til at agere i et miljø præget af høj vækst og høj usikkerhed. Måden Bill hjalp medarbejderne på (ved at spørge og coache) blev et regulært blueprint for ledere, der tænker fremad, og kan se værdien i empowerment til at opbygge højt ydende teams og mennesker, der selvstændigt driver virksomheden fremad".

I denne passage fremhæves nogle af de kvaliteter, der karakteriserer en god coach – evnen til at skabe tillid, bane vejen for personlig udvikling, fostre mod og stille gode spørgsmål. Samtidig skal en erhvervscoach også kunne hjælpe medarbejdere med at udvikle sig personligt, så de bedre bliver i stand til at navigere i hurtigtvoksende og foranderlige miljøer, de ofte befinder sig i.

Hvordan defineres Coaching af den Internationale Coaching Federation?

"ICF definerer coaching som et partnerskab med en klient med henblik på at skabe en tankevækkende og kreativ proces, der maksimerer den enkeltes personlige eller professionelle potentiale."

Denne definition indfanger alle typer af coaching (f.eks. life-coaching, erhvervscoaching og executive coaching) såvel som en række forskellige coaching metoder (f.eks. kognitive, løsningsfokuserede, systemiske eller narrative).

Fælles for alle typer af coaching er, at man som modtager af coachingen går gennem en proces, også kaldet et coachingforløb, der på en meningsfuld og struktureret måde leder den enkelte frem mod de mål, man har sat for forløbet. Forløbet faciliteres af coachens evne til at stille tankevækkende, relevante spørgsmål, der åbner for personlig og professionel udvikling.

Coachen som ‘Spørge Jørgen’

Coaching handler i høj grad om at kunne stille gode, engagerende, udforskende og udfordrende spørgsmål (med den rette timing selvfølgelig). Formålet med spørgsmålene er, at få den, der coaches, til at se nye perspektiver og muligheder, at se tingene i et nyt lys og finde nye veje til løsningen af et problem.

At stille gode coaching spørgsmål kræver mange års træning og erfaring. Selvom der ind imellem bliver lavet jokes om coaches som sådan nogle, der bare siger “hvad synes du selv”, så skal man ikke undervurdere værdien i at blive stillet et godt spørgsmål på det rette tidspunkt!

En god coach hjælper folk med at tænke selv, at træffe deres egne, velinformerede beslutninger og at finde nye strategiske og bæredygtige måder at handle på til gavn for dem selv og virksomheden.

Til inspiration, så har Forbes kortlagt nogle eksempler på spørgsmål, der virkelig sætter tankerne godt igang:

 • Hvad vil du gerne opnå og hvordan kan du få det til at ske? Hvad vil et godt første skridt være?
 • Hvad sker der, hvis du ikke tager dette skridt?
 • Hvad forhindrer dig evt i at nå dit mål? Hvordan vil du overkomme denne barriere?
 • Hvem kan hjælpe dig?
 • Hvad er det vi ikke ser, her? Som vil være gavnligt for os at tage med i betragtning?
 • Hvordan vil verden se ud, hvis du opnår det, du vil?

Når der bliver stillet mange spørgsmål i coaching handler det altså om, at få den enkelte til at tænke selv, reflektere, tage stilling. Dette skaber selvtillid, ejerskab og fører til, at den enkelte efterhånden lærer at guide sig selv - at finde svarene i sig selv - og ikke altid være afhængig af, at andre fortæller en, hvordan landet ligger, hvad man skal gøre, eller hvilken beslutning, man bør træffe. Coaching spørgsmålene fører til empowerment, med andre ord.

Men coaching handler ikke kun om at stille spørgsmål. En god coach kommer også ind imellem med et godt råd, hvis det fornemmes, at klienten kunne have brug for dette. Coachen kan også give konkret viden eller undervisning, i glimt. Senere i artiklen ser vi på, hvornår en intervention går fra at være ren coaching, til at minde mere om mentoring, undervisning eller konsulentarbejde. Det er op til den enkelte coach fra situation til situation at vurdere, hvad der er brug for på et givent tidspunkt: Et godt spørgsmål - eller et godt råd?

Definition: Hvad er Erhvervscoaching?

Erhvervscoaching har til formål at hjælpe ledere og medarbejdere med personlig og professionel vækst, hvilket på samme tid hjælper dem med at udvikle den organisation, de er en del af. Dette formål fremtidssikrer organisationen. Her er vores definition af erhvervscoaching:

"Erhvervscoaching er kunsten at hjælpe ledere og medarbejdere med at udvikle sig og trives samtidigt med at de hjælper med at flytte deres organisation i en ønsket retning."

En erhvervscoach fokuserer altså på at hjælpe professionelle med at udvikle sig, så de kan hjælpe med at realisere forretningskritiske mål. Dette fokus tvinger coachen og den coachede til at finde frem til de mål, der - når de nås - samtidig løfter hele organisationen.

Det er netop her, at forskellen mellem erhvervs- og life-coaching ligger. I life-coaching er det primære fokus rettet mod den enkelte person - man tager ikke nødvendigvis organisationen med i betragtning.

Erhvervscoachens kompetencer

En god erhvervscoach har forretningsforståelse, hvilket vil sige en forståelse for bla:

 • En organisations politiske dynamikker
 • Ledelse- og hvad det vil sige at lede i en moderne organisation
 • Forretningsjargon
 • Organisationsstrukturer
 • Strategi
 • Hvordan en organisation opererer og positioner sig i verden omkring den
 • Trends og tendenser i omverdenen af betydning for virksomhedens drift
 • Scenarieplanlægning
 • Teamdynamikker

En god erhvervscoach opfordrer også den, der coaches, til at afprøve ny adfærd og eksperimentere med nye måder at gøre ting på i hverdagen. Det kan f.eks. dreje sig om at afprøve en ny måde at engagere teamet på, at samarbejde på, at stille spørgsmål på og at gå til kunderne på. Det, der tales om i coaching sessionerne, skal altså prøves af i dagligdagen, der skal indhentes feedback - som man så kan evaluere og tale videre ud fra i den næste coaching session. Erhvervscoachingen skal dermed sikre en god “return on investment” for både den, der bliver coachet, men også virksomheden, som denne er en del af.

Definition af Life Coaching

At udvikle sig personligt er næsten blevet “mainstream” i de seneste årtier. Det har banet vejen for en hel coaching industri, men det gør det også nødvendigt at forklare forskellen på life- og erhvervscoaching, da der er tale om forskellige fokusområder og tilgange.

Life coaching fokuserer på den personlige udvikling af det private menneske. Det er life coachens opgave at anlægge en holistisk tilgang til at få mennesker på “ret køl” og leve i overensstemmelse med egne værdier, styrker og mål for tilværelsen overordnet set.

Life-coachen forsøger at danne sig en forståelse for hele individets personlige liv og med at sætte mål op, der hjælper den enkelte med at realisere sit potentiale og leve det liv, der ønskes. Det kan betyde, at man skal (gen)finde sin selvtillid, gøre op med noget, man frygter, få styr på sine finanser eller simpelthen blive tæt med familie og venner igen. Tony Robbins betragtes af mange som klodens største life-coach.

Forskellen mellem Erhvervscoaching og Life Coaching

Som det nok er blevet klart, så er der nogle overlap mellem erhvervs- og life-coaching. Indenfor begge discipliner handler det for coachen om at hjælpe det hele menneske til succes. Men disciplinerne har også væsentligt forskellige intentioner og fokus.

Life-coaching handler primært om det enkelte menneske. Hvad betyder noget for den enkelte - i livet - holistisk set? Erhvervscoaching handler om at hjælpe den enkelte - i en organisatorisk kontekst. Dvs spørgsmålet om, hvad der betyder noget for den enkelte ses i en sammenhæng med, hvad der betyder noget og er vigtigt for virksomheden. Derfra forsøger erhvervscoachen så at danne bro mellem det, den enkelte har brug for, kan, skal og vil, og det virksomheden har brug for, så virksomheden får klar værdi af, at den enkeltes kompetencer bliver styrket, at den enkelte finder en bedre måde at lede på, løse problemer på eller samarbejde med kunderne på.

Hvad Coaching IKKE er: Coaching versus Undervisning, Mentoring, Konsulentarbejde, Feedback og Rådgivning

Grænsen mellem konsulenten, underviseren, rådgiveren og mentoren er hårfin. Hvis fokus primært er på at besvare spørgsmål og dele ekspertviden, er der mest tale om konsulentarbejde, rådgivning, undervisning eller mentoring. Her gives flere svar, end der stilles spørgsmål, og primært fokus er at overføre viden. Coaching’s fokus ligger mere i retning af at stille spørgsmål, der kan føre til, at den enkelte selv kommer med og finder gode svar.

Balancen kan illustreres med denne illustration:

Illustration af at coaching har mindre fokus på at tage kontrol og besvare spørgsmål og mere handler om at stille de rigtige spørgsmål så redskaberne og svarene kommer af sig selv.

Afrunding

Individer i det 21. århundrede bombarderes med muligheder for personlig udvikling! Og som årene går kan det også være en rigtig god idé at alliere sig med en coach, der kan hjælpe en med at forfølge sine mål, trives og hjælpe sin organisation med at blomstre og modnes på en bæredygtig vis. Vi håber du med denne artikel er blevet mere klar på, hvad forskellen er mellem erhvervs- og life coaching, samt hvornår noget ikke længere kan kaldes coaching, men snarere bør gå under betegnelsen konsulentarbejde

Det gælder i livet, det gælder i vores karriere og det gælder i forretningsverdenen generelt: Ingen når i mål alene. Med en erhvervscoach ved ens side, der hjælper, giver det nødvendige skub og guider, når der er behov for det, bliver vejen mod målene lettere at navigere i. Tag endelig fat i os, hvis du ønsker hjælp til at finde en rigtig god erhvervscoach til dig selv eller dine medarbejdere.

Enjoyed the article?
Share:

Related content

Løsningsfokuserede samtaler: Kom videre og løs jeres problemer ved at dele jeres ønsker til fremtiden!

Meet the Author

Clarissa Corneliussen

Clarissa Corneliussen

Licensed Business Psychologist, Leadership Consultant and Facilitator, Compassion Consulting

Licensed Business Psychologist, Leadership Consultant and Facilitator, Compassion Consulting, Denmark

Ready to get started?Put your learnings to work.